Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

 

1. Centrum de Stip

 

Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak Sonia Hoenders (hierna "Centrum de Stip"). Centrum de Stip handelt altijd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Centrum de Stip verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

2. Verzamelde gegevens

 

Centrum de Stip verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht;
 • Gezinssamenstelling;
 • Medische gegevens;
 • Burgerservicenummer;
 • Inhoud van communicatie;
 • IP-adres.

 

3. Doeleinden verwerking

 

Centrum de Stip verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

4. Grondslagen

 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

5. Uw dossier

 

De wet verplicht Centrum de Stip om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht Centrum de Stip om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

 

6. Geheimhouding

 

Centrum de Stip heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Centrum de Stip alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet Centrum de Stip het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Centrum de Stip als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

 

7. Rechten van u en uw kinderen

 

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

 

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

 

8. Verstrekking en verwerking van uw gegevens

 

In het kader van de dienstverlening van Centrum de Stip wisselt de IT-verwerker persoonsgegevens uit met Centrum de Stip zodat Centrum de Stip haar overeenkomst kan uitvoeren.

 

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Centrum de Stip aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Centrum de Stip zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

9. Beveiliging

 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Centrum de Stip passende beveiligingsmaatregelen genomen. Centrum de Stip maakt gebruik van een beveiligde e-mailverbindingen om zo onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij vragen u om hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met Centrum de Stip om zo uw persoonsgegevens te beschermen.

 

10. Bewaartermijnen

 

Centrum de Stip zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Centrum de Stip zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

11. Cookies

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u deze pagina raadplegen.

 

12. Inzage en correctie

 

U heeft het recht om Centrum de Stip een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Centrum de Stip verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

13. Contact

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Centrum de Stip
Tienelsweg 26a, 9471 PB Zuidlaren,
06-12802340,
soniahoenders@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrum de Stip, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Centrum de Stip kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.